kiem tien tai nha APAC thay ??i tr?? ch?i Valorant l?? m?t ng??i thay ??i tr?? ch?i th?c s? cho esports valorant

Valorant
Ng??y 18 th??ng 7 n?m 2022

Riot Games li??n t?c ph??t tri?n b?i c?nh d?ng c?m. R? r??ng th?ng qua s? s??ng t?o v?? ??u t? li??n t?c c?a h? v??o c??c s? ki?n ??c bi?t h??ng ??n c??c khu v?c nh? h?n. S?? -ri Tr?? ch?i thay ??i Valorant l?? m?t c?ng c? quan tr?ng kh??c trong nhi?m v? Riot ?s ?? m? r?ng c?nh esports Valorant, v?i lo?t phim Ra h?? tr??n kh?p c??c khu v?c h?n v??o n?m 2022.

S?? -ri Tr?? ch?i Valorant l?? m?t lo?t gi?i ??u duy nh?t c?a n?, ??c bi?t nh?m m?c ???ch l??m n?i b?t k? n?ng v?? s? n?i b?t c?a c??c c?u th? n? ???c ??i di?n r?t nhi?u trong b?i c?nh Valorant Pro ch??nh th?ng. V??ng APAC ??c bi?t ?? ch?ng ki?n ??m?t s? s? t?ng tr??ng to l?n th?ng qua lo?t b??i n??y, v?? ??i di?n cho m?t ???n hi?u m?u m?c v? c??ch th? thao valorant thu?n t??y.

??i tr?? ch?i

APAC thay ??i tr?? ch?i l?? nh?ng g?? Esports Valorant th?c s? ??i di?n

Ng??i thay ??i tr?? ch?i Valorant cho ph??p Riot ch? ??o c??c ngu?n l?c h??ng t?i s? h? tr? c?a c??c ??i valorant n?. ?i?u n??y ??t ???c kh?ng ch? th?ng qua c??c nh??m gi?i th??ng kh??c nhau, m?? quan tr?ng nh?t l?? ti?p x??c v?? ti?p x??c r?t nhi?u b?i c??c ??i ?? b?o ??m c??c nh?? t??i tr?. N?? cho ph??p ph??t tri?n m?t b? ng??i ch?i m?i ly t??ng kh?ng ch? cung c?p m?t k??nh gi?i tr?? kh??c, ???ng g??p cho s? c?nh tranh c?a to??n b? c?nh esports valorant.

APAC thay ??i tr?? ch?i Valorant ?? b?o v? vi?c th?c hi?n b? truy?n, v?i c?u tr??c c?a n?? v?? nhi?u l?p ph?n ??nh n?? nh? m?t s? ki?n l?n th?c s? b??n ngo??i VCT. Trong su?t n?m 2022, c??c ??i tham gia v??o 4 s? ki?n thay ??i tr?? ch?i VCT ri??ng bi?t c?a APAC ?? chi?n ??u cho c??c ?i?m m?ch. 3 ??i h??ng ??u v?i nhi?u ?i?m m?ch nh?t ?? ?i?u ki?n tr?c ti?p ??n VCT 2022: Tr?? ch?i thay ??i APAC Elite. D?a tr??n c??c ?i?m m?ch m?t l?n n?a, 16 ??i h??ng ??u kh??c ?? ???c m?i c?nh tranh trong VCT 2022: Tr?? ch?i thay ??i APAC Open Over4wec.com. 3 ??i h??ng ??u trong s? ki?n l??m th??m gi? s? ?? ?i?u ki?n ?? thay ??i tr?? ch?i Elite. C??c ??i c??n l?i c?? m?t c? h?i kh??c ?? ?? ?i?u ki?n cho Tr?? ch?i thay ??i Elite, v?i hai ?i?m ?? gi??nh l?y trong VCT 2022: Game Changer APAC V??ng lo?i C? h?i cu?i c??ng.


Cu?i c??ng, vi?c xay d?ng theo tr?? ch?i thay ??i Elite, t??m ??i s? c?nh tranh v?i nhau ?? chia s? trong nh??m gi?i th??ng tr? gi?? 35.000 ?? la. S? ki?n n??y ???c thi?t l?p ?? k??o d??i trong hai tu?n, v?i ??nh d?ng cu?i c??ng ch?a ???c ph??t h??nh. Tuy nhi??n, v?i s? t??ch t? cho s? ki?n n??y, n?? c?? kh? n?ng l?? m?t khung lo?i b? k??p.

??i ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ??

??i ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ??

?i?u ???ng ch?? y nh?t l?? h?n 128 ??i ch? tham gia v??o lo?t b??i n??y t? ??u ??n cu?i n??y. ??? l?? m?t s? l??ng l?n c??c ??i h??nh c?nh tranh trong m?t cu?c thi n? duy nh?t. Kh?ng c?? g?? ???ng ng?c nhi??n khi xem x??t tuy??n b? c?a Riot Games r?ng v??o n?m 2021 ?? t??m th?y 30-40% c? s? ng??i ch?i Valorant ?s l?? n?. C?? v? nh? m?t ph?n t?t c?a c? s? ng??i ch?i n? quan tam ??n vi?c theo ?u?i s? nghi?p esports n?u ???c cung c?p m?t m?i tr??ng c?nh tranh kha kh?? v?? kh?ng ??c h?i. APAC nh? m?t khu v?c ?? th? hi?n r?t nhi?u ti?m n?ng v?i s? l??ng ??i th? c?nh tranh tham d?.

M?t ng??y n?, ch??ng t?i s? kh?ng c?n m?t ng??i thay ??i tr?? ch?i v?? c??c c?nh c?nh tranh s? th?ng nh?t, nh?ng ng??i thay ??i tr?? ch?i l?? c??ch ???ng ??n ?? ph??t tri?n h??ng t?i m?c ti??u ???. APAC l?? m?t trong nh?ng khu v?c m?nh nh?t trong c? hai ng??i thay ??i tr?? ch?i v?? VCT S?? -ri ch??nh c?? th? l?? ??ng l?c.